Klinické údaje

V rokuz 2024 bolo spracovaných viac ako 15 miliónov  NIFTY PRO® testov z celého sveta, čo je viac ako spracoval ktorýkoľvek iný poskytovateľ neinvazívneho prenatálneho testovania (NIPT). Znamená to, že ponúkame overenú a odskúšanú službu, na ktorú sa môžete spoľahnúť.
Naše interne údaje preukázali, že test NIFTY PRO® má mieru

  • nerozpoznateľných výsledkov iba 0,069 %,
  • falošnej pozitivity iba 0,1 % pre trizómie 21, 18 a 13,
  • potreby opakovaného odberu krvi iba 2,8%,

 

čo znamená, že s hrdosťou môžeme ponúknuť jeden z najspoľahlivejších testov na trhu.

Test NIFTY PRO® bol tiež podrobený rozsiahlej externej validácii. Publikovali sme najväčšiu svetovú štúdiu klinickej výkonnosti NIPT:

 

Neinvazívne prenatálne testovanie trizómií 21, 18 a 13 – Klinické skúsenosti z 146 958 tehotenstiev.

Wei Wang a kol., časopis: Journal of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (Ultrazvuk v pôrodníctve a gynekológii).

Celkový počet vzoriek so známymi výsledkami tehotenstva v 112 669 prípadoch
Trizómie TP FP Senzitivita Špecificita Pozitívna prediktívna
Hodnota (PPV)
Negatívna 
prediktívna hodnota (NPV)
T21 720 61 99.17% 99.95%  92.19% 99.99% 
T18 167 51 98.24%  99.95% 76.61%  100% 
T13 22 45 100% 99.96% 32.84% 100% 
Celkom 909 157 99.02% 99.86% 85.27% 99.99%

Vzorky boli odobraté medzi januárom 2011 a augustom 2013. Štúdia bola uverejnená v časopise Ultrasound in Obstetrics and Gynecology.

Údaje z troch ďalších štúdií sú uvedené nižšie a ďalšie informácie nájdete v sekcii Publikovaná literatúra , kde je uvedených 31 štúdií súvisiac, ktoré sme publikovali v súvislosti s NIPT.

 

Neinvazívne prenatálne testovanie fetálnych chromozómových abnormalít (Test NIFTY PRO®): prehľad 1 982 konzekutívnych prípadov z jedného centra.

LAU T. a kol., „Neinvazívne prenatálne testovanie fetálnych chromozómových abnormalít DNA z materskej plazmy metódou sekvenovania celého genómu s nízkym pokrytím.“ Ultrasound ObstetGynecol 2014; 43: 254–264

  Vysoké riziko
  Celkom Trizómia 21 Trizómia 18 Trizómia 13
Testované vzorky 1982 23 4 2
Stanovenie karyotypu 29 23 4 2
Ďalšie vyšetrenia (Follow Up) 1645 0 0 0
Senzitivita - 100% 
(23/23)
100% 
(23/23)
100% 
(23/23)
Špecificita - 100% 
(1959/1959)
100% 
(1978/1978)
100% 
(1980/1980)
Miera falošnej pozitivity - 0% 0% 0%
Miera falošnej negativity - 0% 0% 0%

Rozsiahla validácia testu NIFTY PRO®: pre trizómie 21 a 18 u 11 105 tehotných žien.

Dan S. a kol., „Klinické použitie prenatálneho neinvazívneho testovania fetálnych trizómií, založenom na metóde masívneho paralelného sekvenovania, na testovanie trizómie 21 a 18 v prípadoch 11  105 gravidít so zmiešanými rizikovými faktormi.“ Prenat. Diagn., 32: 1225–1232. doi: 10.1002/pd.4002

  Počet prípadov Pozitívne výsledky Negatívne výsledky
T21 T18 T13
NIFTY pozitívne 11,105 140 (3) 42 (5) 0 10,915
Stanovenie karyotypu * 182 + 2818 139 41 0 2820
Miera falošnej pozitivity   0.03% 0.03% N/A  
Miera falošnej negativity   0.00% 0.00% N/A  
Senzitivita   100.00% 100.00% N/A  
Špecificita   99.97% 99.97% N/A  

* U 182 žien s pozitívnym výsledkom testu NIFTYTM a 2 818 žien s negatívnym výsledkom testu NIFTYTM sa následne uskutočnilo potvrdzujúce stanovenie karyotypu. Z počtu 11 105 žien, ktoré boli vyšetrené testom NIFTY™, tri prípady trizómie 21 a päť prípadov trizómie 18 ukončili tehotenstvo; 8 097 žien nebolo ochotných podstúpiť invazívne testovanie potrebné na stanovenie karyotypu. [Ref. 8]

Dvojito zaslepená validačná štúdia testu NIFTY PRO®.

Dvojito zaslepená validačná štúdia na 3 464 vzorkách krvi vyšetrených testom NIFTY PRO®.

  Trizómia 21 Trizómia 18 Trizómia13
NIFTY pozitívne 189 64 10
Stanovenie karyotypu-pozitívne 188 63 10
Počet falošne pozitívnych výsledkov 1* 1* 0
Počet falošne negatívnych výsledkov 0 0 0
Senzitivita 100% 100% 100%
Špecificita 99,97% 99,97% 100%
Miera falošnej pozitivity 0.03% 0.029% 0.00%
Miera falošnej negativity 0.00% 0.00% 0.00%
Pozitívna predikatívna hodnota 99.49% 98.44% 100.00%

* Spôsobené nedostatočnou hĺbkou sekvenovania.
Oznámenia/Smernice k NIPT

 

Oznámenia/Smernice k NIPT

október 2012

Medzinárodná spoločnosť pre prenatálnu diagnostiku (ISPD)

PrenatDiagn 2012;32:1-2

 

jún 2012

Asociácia súkromných prenatálnych lekárov (Association of Privately Practising Prenatal Medical Professionals BVNP)

www.bvnp.de

november 2012

Nemecká spoločnosť pre humánnu genetiku (German Human Genetics Society GfH)

www.gfhev.de

december 2012

Americká vysoká škola pre pôrodníkov a Komisia gynekológov pre genetiku a Spoločnosť pre publikovanie literatúry o lekárstve pre matku a plod, Komisia ACOG

www.acog.org