Ochrana osobných údajov

Informácie a oznámenia vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)(ďalej „nariadenie“)

PREVÁDZKOVATEĽ

Zentya, a.s.
sídlo: Grösslingova 4, 811 09 Bratislava
IČO: 50 322 061, DIČ: 2120279029
Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.: 6382/B.
Spoločnosť konajúca predsedom predstavenstva Mgr. Silviou Korbašovou PhD. 

Vyhlásenie prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že má zavedenú štandardnú a špecifickú  ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v prijatí primeraných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie spracúvania osobných údajov len na konkrétny účel, minimalizácie množstva získaných osobných údajov a rozsahu ich spracúvania, doby uchovávania a dostupnosti osobných údajov.

ZODPOVEDNÁ OSOBA – DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

Na účel dohľadu nad spracúvaním osobných údajov Zentya a.s poverila zodpovednú osobu, ktorú možno kontaktovať e-mailom na adrese zodpovednaosoba@zentya.sk alebo poštou na adresu Zodpovedná osoba, Zentya a.s., Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, obálku označiť  „NEOTVÁRAŤ“.

DOTKNUTÉ OSOBY

Dotknutou osobou sa rozumie osoba, ktorej sa spracúvanie osobných údajov týka. Ide o spracúvané osobné údaje fyzických osôb, a to najmä klientov, zamestnancov, zmluvných partnerov a pod.

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE ZÁKONA

ZENTYA a.s. ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia v rozsahu podľa osobitných právnych predpisov. Najmä podľa :
•    Z. 311/2011 Z. z. -Zákonník práce, v znení neskorších predpisov,
•    Z. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení,
•    Z. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
•    Z. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
•    Z. 580/2004 Z. z.  o zdravotnom poistení a o zmene zákona o poisťovníctve v znení neskorších predpisov
•    Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679 o ochrane osobných údajov (GDPR)

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE ZMLUVY A SÚHLASU

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb spoločnosťou Zentya, a.s. ako Prevádzkovateľom pri zabezpečovaní Skríningových služieb prebieha na základe právneho základu podľa Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, to znamená, že spracúvanie osobných údajov je zo strany spoločnosti Zentya, a.s. ako Prevádzkovateľa nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je záujemca o zabezpečenie Skríningových služieb ako dotknutej osoba, resp. spracúvanie osobných údajov záujemcu je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti záujemcu ako dotknutej osoby. 

Vo vzťahu k údajom týkajúcim sa zdravia je generálny zákaz ich spracúvania prelomený výslovným súhlasom dotknutej osoby udeleným v súlade s Čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR. Záujemcovia o Skríningové služby ako dotknuté osoby udeľujú výslovný písomný súhlas so spracúvaním údajov týkajúcich sa zdravia po poučení o informáciách podľa Čl. 13 nariadenia GDPR, a to priamo pri podpise záväznej objednávky Skríningových služieb. Pre účely udeľovania výslovného písomného súhlasu so spracúvaním údajov sú dotknuté osoby Prevádzkovateľom poučené, že údajmi týkajúcimi sa zdravia sa rozumejú údaje podľa čl. 4 Nariadenia GDPR, t.j. osobné údaje týkajúce sa fyzického alebo duševného zdravia, vrátane genetických informácií, ktoré budú získané ako výsledok Skríningových služieb.  

ODVOLANIE SÚHLASU

Dotknutá osoba môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať vyplnením formulára na odvolanie súhlasu priamo na stránke https://www.niftypro.sk/files/odvolanie-suhlasu.docx alebo zaslaním formulára na odvolanie súhlasu poštou na adresu Zodpovedná osoba, Zentya a.s., Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, obálku označiť  „NEOTVÁRAŤ“. V odvolaní súhlasu musí byť uvedené Vaše meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa a popis udeleného súhlasu, ktorý odvolávate.

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zentya a.s. vykonávaním činnosti spracúva rôzne kategórie osobných údajov najmä: identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko, rodné priezvisko, číslo ID karty, adresa, podpis), e-mail a mobil ale aj osobitnú kategóriu osobných údajov a to údajov týkajúcich sa zdravia.

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV SPROSTREDKOVATEĽOM

Spoločnosť Zentya a.s. spracúva väčšinu osobných údajov sprostredkovateľmi v mene Zentya a.s. riadi sa pri tom článkom 28 GDPR a so všetkými sprostredkovateľmi má podpísané zmluvy o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov. Táto zmluva zaväzuje sprostredkovateľa voči prevádzkovateľovi a je v nej ustanovený predmet, obdobie spracúvania, povaha a účel spracúvania, zoznam alebo rozsah osobných údajov, kategórie dotknutých osôb a povinnosti a práva prevádzkovateľa a sprostredkovateľa. 

Sprostredkovateľmi sú hlave: 
•    zdravotnícke zariadenia,
•    lekári,
•    špecialisti v oblasti genetiky,
•    produktoví špecialisti.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zentya a.s. bude uchovávať osobné údaje dotknutých osôb po dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov, v prípade súhlasu  po dobu na ktorý bol súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený alebo do jeho odvolania.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Dotknutá osoba môže žiadosť o prístup k osobným údajom zaslať e-mailom na adresu zodpovednaosoba@zentya.sk, alebo poštou na adresu: Zodpovedná osoba, Zentya a.s., Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, obálku označiť  „NEOTVÁRAŤ“.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom doplnkového vyhlásenia.

Dotknutá osoba má právo, aby osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, boli vymazané, avšak za presne stanovených podmienok. Ak dotknutá osoba, ktorá spoločnosti Zentya a.s. udelila súhlas so spracúvaním údajov, požiada o ich výmaz, Zentya a.s. tak učiní bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia odvolania súhlasu.

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov ak napadne správnosť osobných údajov počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, alebo je spracúvanie protizákonné, alebo Zentya a.s. už nepotrebuje osobné údaje dotknutej osoby na účel spracúvania, na ktorý ich získala.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov ak sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia.

Dotknutá osoba je oprávnená podať sťažnosť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.